Kata-Videos

Copyright JudoKano.de
Nage No Kata mit Behinderten
Jigoro Kano - Ju No Kata